Hotline: +36-70-948-7621 |   |   |   |  |  

JOGI NYILATKOZAT

Alábbiakban az Ön és a Net Mobilitás Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140173) között létrejött, a weboldallal kapcsolatos jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Amennyiben nem fogadja el e feltételeket, kérjük NE használja ezt az oldalt!

A NEt Mobilitás Zrt. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével. A NetMobilitás Zrt. mindenkor fenntartja magának a jogot a termékek, szolgáltatások illetve programok előzetes figyelmeztetés nélküli fejlesztésére vagy változtatására.

A Net Mobilitás Zrt. által üzemeltetett online aukciós oldal aukciós felhasználói feltételei a külön megjelölt, Aukciós feltételek című menüpontban, mint szerződéses feltételek érhetők el. Az aukciós oldalra történő regisztrációjával és az oldalra történő, felhasználói névvel és jelszóval történő belépéssel Ön visszavonhatatlanul elfogadja ezen aukciós feltételeket.

Általános rendelkezések

Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelező. Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel a Net Mobilitás Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a Net Mobilitás Zrt. által nyújtott nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott engedélyt ezen oldal eléréséhez és megjelenítéséhez kizárólag az Ön saját számítógépén, nem kereskedelmi, egyéni felhasználás céljából. Ezen engedély feltétele, hogy Ön nem módosítja az oldalon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, az oldalon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt. Az előbb említettekkel szemben minden, az oldalon elérhető, arról letöltött, vagy egyéb módon használt, saját felhasználási feltételekkel rendelkező program vagy egyéb szerzői mű a rájuk vonatkozó feltételek szerint használható fel.

Ön mindenkor köteles betartani a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, valamint a szellemi tulajdonnal összefüggő jogszabályok rendelkezéseit.

Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, kikötéseknek illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Az előző bekezdésben említett korlátozott felhasználási engedélyen kívül a Net Mobilitás Zrt. nem biztosít sem kifejezett, sem hallgatólagos jogot vagy felhasználási engedélyt szabadalmak, védjegyek, szerzői művek vagy más szellemi tulajdonok használatához. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Jogfenntartó nyilatkozatok

Az oldalon található információ helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. A Net Mobilitás Zrt. nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizár minden felelősséget) ezen oldal frissítéséért, azaz az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelően javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

A Net Mobilitás Zrt. nem garantálja, hogy a bejelentett hibákat megoldja, még akkor sem, ha a Net Mobilitás Zrt.. amellett dönt, hogy információt nyújt a probléma megoldása érdekében.

Bizalmas információk

A Net Mobilitás Zrt. nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Net Mobilitás Zrt. a hozzá küldött információkat és anyagokat NEM tekinti bizalmasan kezelendőnek. Bármilyen információ vagy anyag Net Mobilitás Zrt. -hez történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruházza fel a Net Mobilitás Zrt.-t arra, hogy az adott információkat vagy anyagokat lemásolja, interneten közzétegye, terjessze, nyilvánosságra hozza, előadja, módosítsa, származékos anyagokat készítsen belőlük, vagy más módon szabadon felhasználja azokat. Továbbá beleegyezését adja ahhoz is, hogy a Net Mobilitás Zrt. szabadon felhasználhassa a hozzá bármilyen célból eljuttatott ötleteket, elképzeléseket, know-how-t, illetve technikai megoldásokat. Az Ön nevét azonban nem adjuk ki, és semmilyen egyéb módon nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy az anyagok vagy egyéb információk kitől származnak, a következő eseteket kivéve: (a) ha Ön feljogosít minket nevének felhasználására; vagy (b) ha előzetesen értesítjük Önt, hogy ennek a webhelynek bizonyos részeire eljuttatott anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt nyilvánosságra hozzuk, vagy egyéb módon felhasználjuk; vagy (c) ha erre jogszabályi előírás kötelez minket. Minden, a Net Mobilitás Zrt. -nek, termékek vagy szolgáltatások igénybevétele céljából küldött, személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi irányelveink szerint kezelünk. A Net Mobilitás Zrt. adatvédelmi irányelveinek megtekintése érdekében kérjük, kattintson az "Adatvédelem" fülre.

Üzleti kapcsolatok

Ezen oldal más, nem Net Mobilitás Zrt. weboldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Net Mobilitás Zrt. nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem Net Mobilitás Zrt. weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem, melyre hivatkozás mutat vagy elérhető valamelyik Net Mobilitás Zrt. oldalról. A nem Net Mobilitás Zrt. webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Net Mobilitás Zrt. egyetért az adott webhely tartalmával, használatával vagy tulajdonosával. Továbbá a Net Mobilitás Zrt. nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Net Mobilitás Zrt. valamely oldalán is szerzett tudomást e félről, vagy a Net Mobilitás Zrt. valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Net Mobilitás Zrt. nem felelős külső oldalak és források elérhetőségéért, továbbá nem felelős ezen oldalak és források tartalmáért, szolgáltatásaiért, termékeiért és egyéb ottani, vagy onnan elérhető anyagokért.

Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem a Net Mobilitás Zrt. ellenőrzési körébe tartozik, még ha azok tartalmazzák is a Net Mobilitás Zrt. logóját, vegye figyelembe, hogy azok a Net Mobilitás Zrt. -től függetlenek, és a Net Mobilitás Zrt.-nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek tekintett módon védje adatait.

Hivatkozás elhelyezése

Minden, erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez a Net Mobilitás Zrt. írásos hozzájárulása szükséges, kivéve azokat a hivatkozásokat, melyeknél a hivatkozás által aktivált további hivatkozás és oldalak (a) nem hoznak létre keretet ezen oldalon vagy használnak más módszereket, amelyek bármilyen módon megváltoztatják az oldal vizuális megjelenését; (b) nem tüntetik fel hamisan az Ön Net Mobilitás Zrt.-hez fűződő viszonyát; (c) nem utalnak arra, hogy a Net Mobilitás Zrt. egyetért Önnel vagy jóváhagyja az Ön weboldalát, szolgáltatásait vagy termékajánlatait; (d) valamint nem keltenek hamis vagy félrevezető benyomásokat a Net Mobilitás Zrt.-vel kapcsolatban, vagy károsítják más módon a Net Mobilitás Zrt. jóhírnevét és/vagy védjegyeit. Erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének további feltétele az, hogy Ön elfogadja, hogy a Net Mobilitás Zrt. saját belátása szerint bármikor visszavonhatja az erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezésének engedélyét. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy azonnal eltávolít minden, erre az oldalra mutató hivatkozást, és beszünteti a Net Mobilitás Zrt. védjegyek használatát.

Jótállási nyilatkozat

Ez az oldal csak az Ön saját felelősségére használható. Minden anyag, információ, termék, szoftver, program és szolgáltatás "ahogy van" alapon biztosított, mindenféle jótállás és szavatosság nélkül. A Net Mobilitás Zrt. a jogszabály által megengedett mértékig határozottan kizár minden kifejezett, hallgatólagos, jogszabályi és egyéb jótállást, szavatosságot és felelősséget, beleértve, korlátozás nélkül, a forgalomképesség és egy bizonyos célra való alkalmasság szavatosságát, valamint a szabadalmi és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogsértéseket is. A Net Mobilitás Zrt. nem vállal sem jótállást, sem szavatosságot arra, hogy ezen weboldal működése zavartalan, biztonságos, hibamentes és naprakész lesz.

Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben anyagokat, információkat, termékeket, szoftvert, programokat vagy szolgáltatásokat tölt le vagy más módon igénybe vesz, ezt a saját belátása szerint és kockázatára teszi, és hogy kizárólag ön felelős minden esetlegesen felmerülő kárért, beleértve az adatvesztést vagy a számítógépes rendszerében keletkezett károkat.

Egyes államok törvényei nem engedik meg a jótállás kizárását, így a fent említett kizárások esetlegesen nem vonatkoznak önre.

Felelősségkorlátozás

A Net Mobilitás Zrt. semmilyen körülmények között, semmilyen fél felé nem vállal felelősséget a jelen webhely, vagy innen bármely más, hivatkozáson keresztül elérhető weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggésbe hozható, vagy bármely egyéb anyag, információ, termék vagy szolgáltatás használatából, letöltéséből vagy eléréséből adódó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következmény vagy egyéb kárért, ideértve értékhatár nélkül bármilyen elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadását, várt megtakarítások elvesztését, programok vagy egyéb adatok elvesztését, még akkor sem, ha a Net Mobilitás Zrt. figyelmét kifejezetten fel is hívták az ilyen károk felmerülésének lehetőségére. A felelősségvállalás kizárása és joglemondás minden eshetőségre vonatkozik, akár szerződés, jótállás, szerződésen kívüli károkozás vagy más tényállás annak a jogi alapja.